Medezeggenschapsraad

Net als alle andere scholen heeft Op Wier een medezeggenschapsraad (MR). De raad bestaat uit een aantal ouders en personeelsleden. De MR praat mee over het beleid. Voor een aantal zaken moet de school advies of instemming vragen van de MR, voordat een besluit kan worden genomen.   

De taken van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap scholen. De MR:  

- bevordert openheid en onderling overleg in de school;
- waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling; 
- doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.  

Voorbeelden van zaken waar de MR vragen over kan stellen of advies over kan geven zijn pesten, welzijn, social mediagebruik en gebruik van apps en telefoons, inzet van ouders, schoolreisjes, werkdruk, personeelsbeleid enz.  

De samenstelling van de MR is als volgt:  
Personeel: Judith Schouten, Erlinga Hoenderboom 
Ouders: Koen Leegte, Manso Groen   

De MR is bereikbaar op het volgende emailadres: mr.opwier@goudonderwijs.nl